Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Образование|

На бројни натпревари општински, државни па и меѓународни учениците од општина Неготино постигнаа завидни резултати со кои можеме да се гордееме, и во исто време да очекуваме напредок на нашата општина на сите полиња. 

 

 СОУ „Св.Кирил и Методиј“

Државен конкурс на тема „одиме во Франција“ освоено 1(прво) место од  ученикот Ставров Кире IV четврта година.

Државен натпревар по Француски јазик освоено 2(второ) место од ученичката Петревска Емилија трета година.

Државен натпревар по Француски јазик освоено 3(трето) место од ученичката Спасевска Зорица трета година.

Државен натпревар во женски фудбал освоено 4(четврто) место од екипата на СОУ„Св. Кирил и Методиј“.

Државен натпревар за изработка на креација од еко материјал освоено 3(трето) место од екипата на СОУ„Св. Кирил и Методиј“.

ООУ „Страшо Пинџур“

Државен натпревар по Математика освоено  3(трето) место од ученикот Ристовски Стефан шесто одделение.

Државен натпревар по Информатика категорија „Апликативни вештини“ освоено 2(второ) место од ученикот Ристов Стефан.

Државен натпревар по Информатика категорија „Алгоритамски вештини“
3(трето) место од ученичката Миладинова Симона и ученикот Андонов Стефан.

Државен натпревар по Биологија освоено  7(седмо) место од ученикот Пашлаков Кирил.

Државен натпревар по Народна техника освоено  6(шесто) место од ученичката Кодузова Симона.

Меѓународен натпревар за фотографија на тема „Културно наследство“ освоено 1(прво) место од ученикот Трајков Крсте.

 Меѓународен натпревар „Кенгур 2011“ освоено 1(прво) место од учениците Крстева Елена, Астарџиев Томе, Ќучков Ѓорѓи, и Давчева Ана

Меѓународен натпревар „Кенгур 2011“ освоено 2(второ) место од ученичката Петрова Ана.

Меѓународен натпревар „Кенгур 2011“ освоено 3(трето) место од ученичките Шијакова Александра и Мечова Стефани.

ООУ „Гоце Делчев“

Државен натпревар по Физика освоено 3(трето) место од ученикот Димитров Диме.

Државен натпревар по Македонски јазик освоено 10(десето) место од ученичката Трајкова Анета

Ликовен натпревар „Народна култура како трајна инспирација“ освоено 1(прво) место од ученикот Димитров Диме.

 Ликовен натпревар „Народна култура како трајна инспирација“ освоено 2(второ) место од ученичката Стефанова Стефанија.

 Ликовен натпревар „Народна култура како трајна инспирација“ освоено 1(прво) место за најдобра колекција од ООУ„Гоце Делчев“.

Close Search Window