Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости, Соопштенија|

Во врска со актуелната состојба од настанатите пожари на територијата на општина Неготино се донесоа следните заклучоци:

  • РЦУК Неготино да ги преземе сите со закон сите предвидени надлежности за постапување во случај на елементарна непогода и контакт со соодветните институции и органи на РСМ ;
  • Институциите основани од општина Неготино да ги стават на располагање сите материјални и човечки ресурси за справување со настанатите пожари;
  • Правните субјекти кои располагаат со соодветна механизација во рамките на можностите кои не ја попречуваат нивната дејност да ги стават на располагање своите ресурси;
  • Да се достави барање до ЈЗУ „ Здравствен дом “ Неготино за постојана екипа на Итната медицинска помош на терен ;
  • Сите правни субјекти и физички лица кои во своја сопственост поседуваат соодветни резервоари за вода да обезбедат непречено црпење на вода за гаснење на пожари ;
  • Да се обезбедат и дистрибуираат потребните количини на вода за пиење и храна до спасувачите на терен;
  • Да се изврши активирање на резервниот состав на пожарникари на општина Неготино ;

Командант на Штаб за заштита и спасување на општина Неготино

Гордана Јованова

Close Search Window