Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА

Измени и дополнување на урбанистички план вон населено место
ДУБРОВО – ТРЕМНИК

Close Search Window