Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ЕНПОЛ –ЕЕ|

 Согласно Одлуката  на градоначалникот на  општина Неготино бр.05-508/1 од 27.09.2019 за утврдување на потреба од доделување на договор за набавка -НАБАВКА и   замена на уличното осветлување со LED технологија за енергетска заштеда и редукција на ЦО2,за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот ЕНПОЛ-ЕЕ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ” SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece –Republic of North Macedonia”, општина Неготино“ објавува  ЛОКАЛНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ (PRAG 2019) .
Истата е  достапна во проектната канцеларија за Локален економски развој на општина Неготино–почнувајќи од 10.10.2019 година.
Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 11.11.2019 (понеделник) до 10.00 часот.
Сесијата на отварање, согласно инструкциите во тендерската документација е планирана  за ден 18.11.2019 во 10.00 часот.
Општина Неготино постапката  ја обајавува на веб страната на  општина  Неготино www.negotino.gov.mk , на страната на Програмата http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/,  на Биро за јавни набавки- огласи за меѓународни иснтитуции https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/international-donor-announcements?Category=2 ,како и во Службен весник на РСМ.
Контакт:
043-361-045

advertisement-summarycn _en 05-508.pdf 

Invitation 05-508.pdf

supply contrct notice05-508.pdf

Close Search Window