Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на член 9 од Правилникот за условите ,начинот и постапката за издавање под закуп на фискултурна сала,училишен двор,училници и училишна кантина во сопственост на ООУ Гоце Делчев Неготино Делчев Неготино,Комисијата за издавање на деловен простор под закуп објавува

 

 

                                                                О  Г  Л  А  С    З  А   Ј  А  В  Н  О    Н А Д А В А Њ Е

Предмет на јавно наддавање е издавање на спортска сала во површина од 420 м2 за спортски активности согласно просторните и техничките услови.

Надавањето на спортската сала ќе биде по термин.Терминот е во траење од 60 минути.

Почетната цена на наддавањето е 5 евра од термин во денарска противвредност,во истата е вклучено и користење на две соблекувални.

Надавањето ќе се одвива во чекори од 0,5 евра.

Право на учество во делот на издавање на спортстката сала и други простории има секое регистрирано правно лице,кое ќе приложи доказ-извод од Централен регистар на Р.М.

Огласот трае 3 дена од денот на објавувањето.

Понудите треба да се достават во рок од 3 дена од денот на објавувањето на адреса ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Неготино ул.Маршал Тито бр.117 или во просториите на училишетето.

 

 

                                                                         ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Неготино

                                                            Комисија за издавање на деловен простор под закуп

Close Search Window