Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости|

Со цел за реализација на активности за подобрување на условите за живеење на сите граѓани на општина Неготино, а во недостиг од истите, општина Неготино порача изработка на вкупно 17 проекти кои се однесуваат на реализација на градежни активности како во градот, така и во населените места во нашата општина. Ве запознаваме со проектите кои се однесуваат на:
Основен проект за реконструкција на 2 улици во Тремник-улица 1 во должина од 800 метри и улица 2 во должина од 180 метри
Основен проект за реконструкција на улици во Криволак
Основен проект за реконструкција на ул. Баба Ана Ташева во должина од 200 метри
Основен проект за реконструкција на 2 улици во Тремник-улица 1 во должина од 450 метри и улица 2 во должина од 300 метри
Основен проект за реконструкција на дел од ул. Киро Крстев во должина од 170 метри
Основен проект за реконструкција на ул. 29 Ноември во должина од 700 метри
Основен проект за реконструкција на дел од ул. Димче Мирчев во должина од 500 метри
Основен проект за реконструкција на тротоари на ул. Партизанска во должина од 600 метри
Основен проект за реконструкција на улица во Тимјаник (пред мостот ) во должина од 260 метри
Основен проект за реконструкција на тротоар од двете страни долж улицата Маршал Тито (од градски стадион до постојката) во должина од 430 метри
Основен проект за реконструкција на ул. Ленинова во должина од 495 метри со поставување атмосферска и фекална канализација во должина од 495 метри
Основен проект за реконструкција на улица со крак во Тимјаник (кај Вес комерц) во должина од 170 метри и крак во должина од 160 метри
Основен проект за реконструкција на улица во Долни Дисан (домородско маало) во должина од 415 метри
Основен проект за реконструкција на тротоар од двете страни со дрворед долж улицата Маршал Тито на потегот од Либерта до Полициската станица

Close Search Window