Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости, Соопштенија|

Врз основа на член 80, член 80-а и член 81 од Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,35/18, 64/18, 168/18, и „Сл.весник на РСМ“ бр. 244/19 и 18/20 и 279/20), Статутот на општина Неготино) и член 50 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и Програмата за поставување урбана опрема на јавни површини на градежно изградено и уредено земјиште во градското подрачје на територијата на општина Неготино за време на Неготинскиот панаѓур 2023 година (21, 22 и 23 Септември 2023 година) број 08-592/5 донесена од страна на советот на ден 31.08.2023 година, Градоначалникот на Општина Неготино објавува:

О Г Л А С бр. 01/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
ВО ДЕНОВИТЕ 21, 22 И 23 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. – НЕГОТИНСКИ ПАНАЃУР 2023

1. Општина Неготино издава простор за поставување урбана опрема за комерцијално користење. Локациите за поставување по зледните зони:

I. Локации за поставување урбана опрема – Зона 1
Градски плоштад, атрактивни места
Во оваа зона влегуваат следните локации од графичкиот прилог
Локации од градски плоштад од број 1 до 20, од број 63 до број 83 (секоја локација со должина од две метри)
Локации од градски плоштад број 83/1,83/2, 83/3, 83/4, 84, 84/1,84/2, 84/3,85 (секоја локација со должина од две метри)
Локации од градски плоштад од број 94 до 125 (секоја локација со должина од две метри)
Локации од градски плоштад од број 156 до 175 (секоја локација со должина од две метри)
Локации од градски плоштад 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22, 23 24, 38, 39, 40, 41, локации со број од 57 до 62 (секоја локација со должина од две метри)
Локации од градски плоштад со број 31 и 49 (секоја локација со должина од три метри)
Локации од градски плоштад со број 154, 155, 176, 197, 198, од 223 до 236, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 243, 243/1, 243/2, од 208 до 213, 211/1, 211/2, 237,238, 239, 321, 322, 243, 243/1, 243/2 (секоја локација со должина од две метри)

Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во програма за поставување урбана опрема на јавни површини на градежно изградено и уредено земјиште во градското подрачје на територијата на Општина Неготино за време на Неготинскиот Панаѓур 2023 година ( 21, 22 и 23 Септември), донесен од страна на Советот на Општина Неготино.

Локациите за поставување на урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 3 (три) дена.

II. Локации за поставување урбана опрема – Зона 2
Градски плоштад, ул. ,, Пекарев “ и ул. ,, Јане Сандански ” атрактивни места
Во оваа зона влегуваат следните локации од графичкиот прилог :
Локации од градски плоштад од број 86 до 94, од број 142 до 154, од број 177 до 196, од број 199 до 207, од 214 до 222, 244, 251, 252, 261, 257/1, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, од број 296 до број 306, 319, 320 (секоја локација со должина од две метри)
Локации од ул.,, Пекарев” и ул.,, Јане Сандански” од број 1 до број 6, од број 105 до број 108, 111,196, 154, 155 (секоја локација со должина од две метри)
Локации од ул.,, Пекарев” и ул. ,, Јане Сандански ” од број 140 до број 141, (секоја локација со должина од три метри)
Локации од ул.,, Пекарев” и ул.,, Јане Сандански” од број 109 до број 110, (секоја локација со должина од четири метри)
Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во програма за поставување урбана опрема на јавни површини на градежно изградено и уредено земјиште во градското подрачје на територијата на Општина Неготиноза време на Неготинскиот Панаѓур 2023 година ( 21, 22 и 23 Септември, донесен од страна на Советот на Општина Неготино.

Локациите за поставување на урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 3 (три) дена.

III. Локации за поставување урбана опрема – Зона 3
Градски плоштад, ул.,, Пекарев “ и ул. ,, Јане Сандански ”
Во оваа зона влегуваат следните локации од графичкиот прилог
Локации од градски плоштад од број 281 до 295, од број 245 до број 250, од број 253 до број 260, 286/1, 286/2, 286/3, 287/1, 321/1, 274/1, 274/2 (секоја локација со должина од две метри)
Локации од градски плоштад 62/1(секоја локација со должина од шест метри)
Локации од ул. ,, Пекарев “ и ул. ,, Јане Сандански “ 21, 34, 36, 43, 45, 47, 48, 99 (секоја локација со должина од три метри)
Локации од ул. ,, Пекарев ” и ул.,, Јане Сандански ” 35, 50 (секоја локација со должина од четири метри)
Локации од ул. ,, Пекарев” и ул. ,, Јане Сандански ” 37 (секоја локација со должина од шест метри)
Локации од ул. ,, Пекарев” и ул .,,Јане Сандански ” од број 7 до број 20, од број 22 до број 27, 27/1, 27/2, од број 142 до 153, од број 156 до број 167, од број 112 до број 139, од број 168 до број 195, од број 28 до број 33, од број 38 до број 42, 44, од број 51 до број 98, од број 100 до број 104, 104/1, 104/2 (секоја локација со должина од две метри)
Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во програма за поставување урбана опрема на јавни површини на градежно изградено и уредено земјиште во градското подрачје на територијата на Општина Неготиноза време на Неготинскиот Панаѓур 2023 година ( 21, 22 и 23 Септември), донесен од страна на Советот на Општина Неготино.

Локациите за поставување на урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 3 (три) дена.

IV. Локации за поставување урбана опрема – Зона 4
Градски Пазар надоле од метални
Во оваа зона влегуваат следните локации од графички прилог
Градски Пазар надоле од метални од број 1 до број 42 (секоја локација со должина од две метри)
Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во програма за поставување урбана опрема на јавни површини на градежно изградено и уредено земјиште во градското подрачје на територијата на Општина Неготиноза време на Неготинскиот Панаѓур 2023 година ( 21, 22 и 23 Септември), донесен од страна на Советот на Општина Неготино.

Локациите за поставување на урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 3 (три) дена.

V. Локации за поставување урбана опрема – Зона 5
Градски плоштад,
Во оваа зона влегуваат следните локации од графичкиот прилог
Градски плоштад од број 126 до број 141, од број 307 до број 318
Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во програма за поставување урбана опрема на јавни површини на градежно изградено и уредено земјиште во градското подрачје на територијата на Општина Неготиноза време на Неготинскиот Панаѓур 2023 година ( 21, 22 и 23 Септември), донесен од страна на Советот на Општина Неготино.

Локациите за поставување на урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 3 (три) дена.

VI. Локации за поставување урбана опрема – Зона 6
Градски пазар метални тезги, Градски пазар до Ацо Аџи Илов и улица Ацо Аџи Илов
Во оваа зона влегуваат следните локации од графичкиот прилог
Градски пазар метални тезги од број 1 до број 18
Градски пазар до Ацо Аџи Илов од број 1 до број 48
Улица Ацо Аџи Илов од број 1 до број 27
Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во програма за поставување урбана опрема на јавни површини на градежно изградено и уредено земјиште во градското подрачје на територијата на Општина Неготиноза време на Неготинскиот Панаѓур 2023 година ( 21, 22 и 23 Септември), донесен од страна на Советот на Општина Неготино.

Локациите за поставување на урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 3 (три) дена.

2. Цена за издавање на локација по зони изнесува:

1 Зона….. 2.700,оо денари,
2 Зона……2.300,оо денари,
3 Зона……1.900,оо денари,
4 Зона……1.500,оо денари,
5 Зона……1.200,оо денари,
6 Зона………700,оо денари
Висината на надоместокот за користење на јавните површини за обрзниците кои поставуваат апарати (машини) за правење на крофни, за шеќерен памук фрижидери и за печење пилиња изнесува 4.500,оо денари.

2.1 Ценaта за издавање на локациите се однесуваат за период од 3 (три) дена.
2.2 Во цената за издавање на локација се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.
2.3 Принципот на доделување на локациите за поставување на опремата за издавање на времено користење за добивање на право на поставување на урбана опрема за издавање на времено користење во деновите 21, 22 и 23 Септември 2023 година е по принципот прв дојден прв услужен, поточно објаснето дека предност во добивање на локацијата за поставување на урбаната опрема е правното или физичкото лице кое прво ќе поднесе Барање за добивање на локација за времено користење за добивање на право на поставување на урбана опрема за издавање на времено користење во деновите 21, 22 и 23 Септември 2023 година. Како момент од кога ќе се поднесуваат барањата за добивање на локација за времено користење за добивање на право на поставување на урбана опрема за издавање на времено користење во деновите 21, 22 и 23 Септември 2023 година се одредува 15-ти Септември од 10.00 часот од кога ќе започнат да се примаат барањата за за добивање на локација за времено користење за добивање на право на поставување на урбана опрема за издавање на времено користење во деновите 21, 22 и 23 Септември 2023 година за Неготинскиот панаѓур 2022 година од страна на Комисијата составена од страна на Градоначалникот на Општина Неготино.
2.4 Барањата за добивање на локација за времено користење за поставување на урбана опрема за издавање во деновите 21, 22 и 23 Септември 2023 година за време на Неготинскиот панаѓур 2023 година мора да содржат Име и презиме или Назив на фирма на правното лице на барателот, адреса, ЕМБГ или ЕДБ, бараната локација на која сака да се постави опремата, копија од лична карта или тековна состојба и точно наведување на часот и датумот кога е примено барањето.
2.5 Откако Комисијата го прими и одобри барањето за добивање на локација за времено користење за поставување на урбана опрема за издавање во деновите 21, 22 и 23 Септември 2023 година за време на Неготинскиот панаѓур 2023 година, до барателот се доставува пресметка во која е пресметан и наведен надоместокот кој треба да биде уплатен за користење на јавната површина.

2.6 Откако ќе се изврши уплата секој барател добива одобрение за поставување на урбана опрема во деновите 21, 22 и 23 Септември 2023 година за време на Неготинскиот панаѓур 2023 година донесено од страна на Градоначалникот или од него овластено лице, пропратено со потврда за уплатени средства. Со одобрението за поставување на урбана опрема се утврдуваат условите, начинот и рокот за поставување и отстранување на урбаната опрема.

3. Доставување на барања
3.1 Барања можат да достават физички и правни лица, и тоа
• Правно лице кое има регистрирно деловно седиште во РСМ и кое не е во постапка на стечај или ликвидација (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
• физичко лице
Правното или физичкото лице има право да аплицира на јавниот оглас за една или повеке локации нумерирани согласно графичкиот дел од во програма за поставување урбана опрема на јавни површини на градежно изградено и уредено земјиште во градското подрачје на територијата на Општина Неготиноза време на Неготинскиот Панаѓур 2023 година ( 21, 22 и 23 Септември).
Деловните субјекти со седиште во Неготино кои вршат продажба на мало (текстил, пластика, козметика, електрика и сл.) и кои ќе поставуваат тезги за време на Неготинскиот панаѓур се ослободуваат за плаќање на надоместокот за 2 метри должни и за овие 2 метри должни потребно е да платат износ од 700,оо денари, а за тезги над две метри си плаќаат за секој метар плус по утврдениот надомест за секоја зона. Се забранува изнајмување и пренесување на правото на користење локации за поставување на урбана опрема на трети лица.
3.2 Понудувачот треба да достави:
– Барање на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на општина Неготино или на веб страната на општината (www.неготино.gov.mk)
– Графичкиот дел на секоја локација е јавно достапен на јавно место во Општина Неготино и секој може да изврши увид на точната локација.

3.3. Начин на доставување на барања
Барањата треба да се достават до комисијата со наведување во колку часот е доставена:

Прилог: Барање

 

ОПШТИНА НЕГОТИНО 2023

 

ОПШТИНА НЕГОТИНО MUNICIPALITY OF NEGOTINO
ul: ,,Aco Axi Ilov,,br.2 1440 Negotino tel:043/361/045 email:info@negotino.gov.mk www.negotino.gov.mk

Б А Р А Њ Е
за добивање на локација за времено користење за поставување на урбана опрема за издавање во деновите 21, 22 и 23 Септември 2023 година за време на Неготинскиот панаѓур 2023 година

Име и Презиме/ Назив на фирма на правното лице _______________________________________ Адреса ________________________________________________________________________________
ЕМБГ/ЕДБ ____________________________
Барам да ми биде издадена тезга со број ______________________________на Локација______________________________
во должина ________________м2.
Потпис
_____________2023г. _________________

Примено во Општина Неготино на ден_____________, часот___________минута________

Во прилог се доставува копија од лична карта или тековна состојба

Графичките прикази со нумерички ознаки на локациите за поставување урбана опрема и Барањето заинтерисираните субјекти можат да ги превзематод web страната на општина Неготино, www.negotino.gov.mk или секој работен ден од 08.00-16.00 часот во просториите на архивата на општина Неготино.

Oglas 01-2023

js js1 js2 js3 plostad 1 plostad 2 plostad 3 plostad s s1 s2

Close Search Window