Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ЛЕР и јавни дејности|

Почитувани,
Во врска со О Д Л У К А бр. 05-148/1 на градоначалникот на општина Неготино за утврдување на потреба од јавна  набавка од  РАБОТИ (WORKS) општина Неготино, објавува комплетно тендерско досие бр. CN2-SO1.3-SC052 Ref.No2.: 05 – 148/3 за РАБОТИ (WORKS) за потребите на проектот  ,,Подобрување на атрактивностите за  развој на туризмот преку реализација на проектот ,,УРЕДУВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  на ,,Саат Кулата,, во Неготино   со акроним, WINE –UP”,согласно Договорот за грант бр. wine-up –CN2-SO1.3-SC052 од 08.10.2021 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,ИПА 2014-2020 Cross Border Programme Greece-Republic of North Macedonia”.
Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 05.04.2022 (Вторник)  до 12:00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.
Целосната тендерска документација е  достапна  на : http://www.negotino.gov.mk/

 Blank.pdf

 Volumen 1

Section 1

ds2_contractnotice_simpl_neg_en.doc

ds4b_itt_simpl_neg_en.doc

Section 2

ds4c_tenderform_simpl_neg_en.doc

Section 3

d4j2_lefind_en.pdf

d4j3_lefcompany_en.pdf

d4j4_lefpublic_en.pdf

Section 4

d4h_techofferform_4dot3_en.doc

d4j1_fif_en.pdf

ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en.doc

ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en.doc

Section 5

 d4l_admingrid_en.doc

d4m_evalgrid_en.doc

 Volumen 2

Section 1

d4p_annexgc_en.pdf

Section 2

 ds4n_contract_simpl_en.doc

Section 3

ds4o_specialconditions_simpl_en.doc

Volumen 3

d4u_techspec_en.doc

Volumen 4

ds4w_finoffer_4dot2_simpl_en.doc

Volumen 5

Main design -PHASE ELECTRICITY-‘E’ OP – Saat Kula, Negotino.pdf

Main design-PHASE CONSTRUCTION-‘GK’ – Saat Kula – Negotino-.pdf

PHASE-PLUMBING and SEWAGE )’BK’ – OP Saat Kula – Negotino.pdf

A OP SaatKula Negotino.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window