Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Wa-mbrella|

Реф. CN1 – SO2.3 – SC031 no.4  05-316/2  
Проект,,wa-mbrella,,
Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-316/1 од  26.06.2018 општина Неготино спроведува  набавка- УСЛУГИ зa Супервизија на градежните работи за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем  во Неготино за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот за грант број wa-mbrella – CN1 – SO2.3 – SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The North Republic of Macedonia”,.За целите на постапката општина Неготино достави покани до 3 правни субјекти.Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2018-Simplified procedure ) .
Истата е  достапна на веб страната на општина Неготино и  во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 01.07.2019 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 15.07.2019(понеделник)  до 12.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација кога е планирано и отварањето на понудите .

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

invitation

 

A

b8o3_contractnotice_simp_en.doc

b8o5_itt_simp_en.doc

B

b8d_annexigc_en.pdf

b8f_annexiitorglobal_en.doc

b8g_annexiiiom_en.doc

b8h_annexivexperts_en.xlsx

b8i1_annexvbudgetglobal_en.doc

b8j1_annexvifif_en.pdf

b8j3_annexvilefind_en.pdf

b8j4_annexvilefcompany_en.pdf

b8j5_annexvilefpublic_en.pdf

b8o2_contract_simp_en.doc

C

b8m2_evalgrid_global_en.doc

b8o1_admingrid_simp_en.doc

list of invited.pdf

D

a14_declaration_honour_en.doc

b8o7_tenderform_simp_en.doc

Close Search Window