Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Покана за прибирање на понуди
Република Македонија
Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП)
Заем бр.8158-МК
MSIP-ICB-017-15

1.Овој повик за прибирање на понуди е во согласност со општите правила за набавки за овој проект објавени во изданието на ОН Развој на бизнис со бр.767 од 31 Јануари 2010 година (печатено издание) и електронски објавено на 06 Јануари 2010 година.

2.Република Македонија прими заем од Светска банка за спроведување на Проектот за подобрување на општинските услуги и има намера да употреби дел од средствата за плаќања според Договорот за набавка на работи.

3.Општина Неготино ги поканува сите заинтересирани и квалификувани понудувачи да достават запечатени понуди за Реконструкција на водоснабдителниот систем во општина Неготино.
Периодот на изведба на работите е 9 (девет) месеци.

4.Наддавањето ќе се спроведува преку меѓународно кокурентско наддавање како што е специфицирано во насоките на Светска банка: Набавки согласно IBRD заеми и IDA кредити (верзија Јануари 2011) и е отворено за сите понудувачи од квалификувани земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.Заинтересираните квалификувани понудувачи можат да добијат дополнителна информација на адресата наведена подолу од 08:00 до 15:30:
Општина Неготино
Адреса: Ул.„Ацо Аџи-Илов“ бр.2, Неготино
Поштенски број: 1440
Телефон: 043 361-045 / Факс 043 361-933
Електронска пошта: info@negotino.gov.mk; zoran.lazov@negotino.gov.mk
Република Македонија

6.Заинтересираните понудувачи може да го набават целиот комплет од тендерската документација на англиски јазик, откако ќе поднесат барање во пишана форма на адресата наведена подолу и по уплата на неповратен надоместок од 50 евра. Начинот на плаќање ќе биде преку образец ПП-50 на следните банкарски сметки
а.)Примач: Трезорска сметка
Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија
Трезорска сметка бр: 100000000063095
Буџетска сметка: 711014100963010
Приходна шифра: 725939
б.) За плаќање во евра
Народна банка на Република Македонија
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN: MK07 1007 0100 0081 650
Name: Municipality of Negotino

Тендерската документација ќе биде доставена електронски, а може да се подигне и директно од општина Неготино.

7.Понудите морат да се достават на долунаведената адреса до 12:00 часот, 31 Јули 2015 година. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Понудите доставени со задоцнување ќе бидат одбиени. Понудите ќе се отвараат во присуство на назначените преставници на понудувачите кои што сакаат лично да присуствуваат на адресата назначена подолу во 12:00 часот, 31 Јули 2015 година.

8.Сите понуди мора да бидат придружени со банкарска гранција од 18.000 евра.

9.Погоре наведената адреса е:
Општина Неготино
Адреса: Ул.„Ацо Аџи-Илов“ бр.2, Неготино
Поштенски број: 1440
Република Македонија

Close Search Window