Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-
напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 10 MW на КП 442,
443, 444, 445, 504, 480, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 495, 496, 497, 498 и дел од 2213/2
КО Пепелиште, Општина Неготино

Close Search Window