Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП2 со основна класа на намена Г4 – Стоваришта, складови и отпади на дел од КП3927/1, Ко Неготино, Општина Неготино

Close Search Window