Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

П Р О Е К Т Н А П Р О Г Р А М А ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА Г2- ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА И ПОМАЛКУ
ЗАГАДУВАЧКИ ПОСТРОЈКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА (на дел од КП бр.113/1- КО Црвени Брегови 2) ОПШТИНА НЕГОТИНО

Close Search Window