Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Општина Неготино ja известува заинтересираната јавност дека e доставен извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на ДУП за дел од УБ 9.1 ,,Индустриска зона ,,  во Неготино со тех  01-03/2015   ,koja e достапна за увид од  09.12.2015 година до  09.01.2016 година во просториите на Општна  Неготино ул.Ацо-Аџи Илов” 2, секој работен ден од  08,00 do 16,00 часот. По увидот, заинтересираните граѓани , невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки и сугестии  по однос на  студијата во писмена форма до одговорните лица за контакт во Општина Неготино  до  09.01.2016  година. Во општна Неготино, може да го најдете  извештајот за стратегиската оцена на животна средина на  Стратегиска оцена на животната средина на ДУП за дел од УБ 9.1 ,,Индустриска зона ,,  во Неготино со тех  01-03/2015  година.    На  29.12.2015 година ќе се одржи јавна расправа   по извештајот за стратегиска оцена на зивотна средина во просториите на Општина Неготино во  13 часот .
                   

Close Search Window