Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Соопштение до јавноста
Општина Неготино ја известува заинтересираната јавност дека е доставен Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на Урбанистички план за село Криволак Општина Неготино со тех број 132-05/12 од 08-05-2012 год. Скопје која е достапна за увид од 06.07.2012 год. до 06.08.2012 година во просториите на општина Неготино, ул. “Ацо Аџи Илов“ бр 2 секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот.

По увидот, заитересираните граѓани невладини и други организации можат да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на Студијата во писмена форма до одговорните лица за контакт во општина Неготино до 06.08.2012 година.

Во Општина Неготино може да го најдете Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на Урбанистички план за село Криволак Општина Неготино со тех број 132-05/12 од 08-05-2012 год. Скопје

На 24.07.2012 година ќе се одржи јавна расправа по Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина во просториите на Општина Неготино во 13 часот.

Контакт лице:
Лилјана Нечева
Oпштина Неготино
Ул. “Ацо Аџи Илов ” 2, 1440 Неготино
Tel. 043/361 045 Лок. 028                                                                                                                   

Close Search Window