Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Соопштение до јавноста

Општина Неготино ја известува заитересираната јавност дека е доставен Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс на КП 2479 И 2469/2 м.в“Песок“ КО Неготино – Општина Неготино со број 54-02/13 од 13-02-2013, која е достапна за увид од 19.02.2013 година до 19.03.2013 година во просториите на Општина Неготино ул.”Ацо-Аџи Илов” 2, секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот.
По увидот заитересираните граѓани, невладини и други организации можат да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на Студијата во писмена форма до одговорните лица за контакт во Општина Неготино до 19.03.2013.
Во општина Неготино,може да го најдете Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекси  на КП 2479 и 2469/2  КО Неготино –Општина Неготино со број 54-02/13 од 13-02-2013. год., исто така и на општинската web страна www.negotino.gov.mk
На 19.02.2013 година ќе се одржи јавна расправа по Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина во просториите на општина Неготино во 13 часот.

Контакт лице:
Лилјана Нечева
Општина Неготино
Ул. “Ацо Аџи Илов ” 2, 1440 Неготино
Tel. 043/361 045 lok. 028       

Close Search Window