Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Општина Неготино ja известува заинтересираната јавност дека e доставен извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТИМЈАНИК ОПШТИНА НЕГОТИНО     која e достапна за увид од  14.10.2015 година до  14.11 .2015 година во просториите на Општина  Неготино ул.Ацо-Аџи Илов” 2, секој работен ден од  08,00 до 16,00 часот.
По увидот, заинтересираните граѓани , невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки и сугестии  по однос на  студијата во писмена форма до одговорните лица за контакт во Општина Неготино  до  14.11 .2015  година.
Во општина Неготино, може да го најдете  извештајот за стратегиската оцена на животна средина на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТИМЈАНИК ОПШТИНА НЕГОТИНО  со  број   0308-413  од 13-10 -2015година     од октомври  2015 година.   
На  29.10.2015 година ќе се одржи јавна расправа   по извештајот за стратегиска оцена на животна средина во просториите на Општина Неготино во  13 часот .

Close Search Window