Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Врз основа на член 11-к став (1), (2), (3) и став (4) од Законот за Пожарникарство („СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, …

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ) , …

За таа цел, предвидени се средби со граѓаните од општина Неготино на кои претставници на локалната самоуправа директно ќе ги слушнат мислењета …

Врз основа на член 11-к став (1), (2), (3) и став (4) од Законот за Пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ бр. …

Од 6-ти октомври (петок) започна да тече и до 24-ти октовмри (вторник)  оваа година трае рокот за поднесување кандидатури за добитници на …

О Д Л У К А За избор на член на управен одбор на ЈКП ,, Комуналец” Неготино Записник од веродостојност и …

Ј А В Е Н  П О В И К за доделување на финансиски средства од Буџетот на Општина Неготино за здруженија …

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија

Согласно договорот што општина Неготино го има склучено со фирмата Лиса-ком МС ДООЕЛ Кавадарци, во понеделник и вторник во нашата општина ќе …

ЗАПИСНИК од извршена административна селекција на кандидати за избор на член на Управен одбор на ЈКП „Комуналец“ НЕГОТИНО

ОДЛУКА За неизбор на административен службеник по пат на интерен оглас

Општината Неготино аплицираше на повикот на Агенцијата за вработување за спроведување на мерката 6.2 од Програма за работно ангажирање за вршење на …

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект (трета објава)

Врз основа на член 79 ст.1 т. 29 од Статутот на општина Неготино („Сл.гласник на општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, …

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите …

Врз основа на член 48 став (4) од Законот за Административни службеници (,,Сл.весник на РМ” бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и …

Одлука за избор на административен службеник по пат на интерен оглас

Врз основа на член 37 од Закон за јавните претпријатија (Сл.весник наРМ бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, …

Општина Неготино објавува јавен повик за изработување на: Урбанистички проекти за градежно земјиште за општа употреба, со кои се врши урбанистичко-архитектонско обликување …

Close Search Window