Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Врз основа на Програмата за култура, спорт и соработка со здруженија и фондации за 2023 година и Правилникот за постапката и критериумите …

Врз основа на член 37 од Закон за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, …

Правилник за судир на интереси Изјава за доверливост на податоците  

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ СПИСОК  НА  НЕДОСТАВЕНИ  РЕШЕНИЈА  ЗА  ДАНОК НА ИМОТ  ЗА  2022  ГОДИНА ИЗВЕСТУВАЊЕ СПИСОК  НА  НЕДОСТАВЕНИ  РЕШЕНИЈА  ЗА  КОМУНАЛНА  ТАКСА  ЗА  ФИРМА …

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ И ПРИМАЊЕ НА ПОДАРОЦИ , ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА …

ИЗВЕСТУВАЊЕ

СПИСОК НА НЕДОСТАВЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМА ЗА 2022 ГОДИНА

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за административни службеници (,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и …

Врз основа на член 48 став (4) од Законот за Административни службеници (,,Сл.весник на РМ” бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и …

ОБЈАВА 02/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

Врз основа на член 22 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/02) и член 25 и 79 од Статутот на …

Врз основа на член 67 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и Одлуката бр.09-598/1 од 26.08.2022 година донесена од …

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и …

Врз основа на член 48 став (4) од Законот за Административни службеници (,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и …

Врз основа на член 37 од Закон за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, …

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите …

  Согласно годишната Програма за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести и оперативниот план, Општина Неготино во среда …

Врз основа на член 48 став (4) од Законот за Административни службеници (,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и …

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и …

   Согласно годишната Програма за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести и оперативниот план, Општина Неготино во вторник …

Врз основа на член 45 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република Северна Македонија бр. 32/2020) , Општина Неготино …

Close Search Window