Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2023 година  од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за јавен увид за

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП 2 со основна класа на намена Е1.13- Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 430 и дел од КП 248/1, КО Војшанци, Општина Неготино

Граници на проектниот опфат се:

– на североисток – низ КП 430 и КП 248/1

– на југоисток – низ КП 248/1

– на југозапад – низ КП 248/1 и КП 430

– на северозапад – низ КП 430

Опфатот е со површина  од  1,13 ха.

Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 31.05.2023 до 14.06.2023 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино.

Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови.

Анкетен лист

Close Search Window