Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20 и 111/23), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2023 и 2024 година од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за јавен увид за
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ), НА КП 1627, М.В. СТРЕА, КО ПЕПЕЛИШТЕ, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Граници на проектниот опфат се:

-на север – КП 1628/1, КО Пепелиште,
-на исток – КП 1628/2, КП 1629, КП 1630, КП 1636, КП 1626, КО
Пепелиште,
-на југ – КП 2188, КО Пепелиште,
-на запад – КП 2228, КО Пепелиште, локален пат, КП 1625, КО
Пепелиште
Опфатот е со површина од 0,7561 ха.

Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 26.01.2024 до 09.02.2024 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино.

Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови.

Анкетен лист

Упвонуп, за намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани , на КП 1627, м.в. Стреа, КО Пепелиште 12.23 (1)_compressed (1)

Close Search Window