Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија, Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20 и 111/23), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2024 година  од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

за јавен увид за

Урбанистички проект (УП) вон плански опфат за линиска инфраструктурна градба (локален пат за приклучок на ул. 4 до Регионален пат Р 1103), КО Неготино, Општина Неготино

 

Граници на проектниот опфат се:

Граници на проектниот опфат се:

– дел од КП 3926

– дел од КП 3927/1

– дел од КП 3927/2

– дел од КП 3885

– дел од КП 3884

– дел од КП 3888

– дел од КП 3881

– дел од КП 3889

– дел од КП 3890/4

– дел од КП 3890/1

– дел од КП 3903

– дел од КП 3887

– дел од КП 3883

– дел од КП 3925

– дел од КП 3904

– дел од КП 3919/1

– дел од КП 3919/2

– дел од КП 3921

– дел од КП 4006/5

– дел од КП 4000/1

– дел од КП 4002/1

– дел од КП 4006/4

– дел од КП 4209

– дел од КП 9563/1

– дел од КП 9564/1

Опфатот е со површина  од  7981.65 м2 или 0,79 ха.

Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 26.06.2024 до 10.07.2024 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино.

Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови.

СООПШТЕНИЕ

anketen list

+0.УП-ПАТ 16.04.2024

Close Search Window