Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Се известуваат сите правни и физички лица од просторот,опфатен со изработката на  Нацрт – Генерален Урбанистички план  за   Урбана  заедница 5, Блок 2 во Неготино  дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање  на:

                      
                                                        СТРУЧНА РАСПРАВА

 По Нацрт – Генерален   Урбанистички план  за Урбана  заедница
5 Блок 5,2 Неготино  тех број 2825 од март 2013 год.   изработен  од ,,Дизајн Центар  Инжинеринг,, Трајче дооел Кавадарцикој е утврден од Советот на Општина Неготино на седница одржана на 31 -07-2013   год.

 
Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 15 работни  дена од   14-08-2013 до  03-09-2013 год.  секој работен ден од 08 до 16 часот.

 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки ,предлози и мислења  за предложениот план.

Стручната расправа на Нацртот на планот ќе се одржи на 27-09-2013 год.во големата сала на Општина Неготино во 14 часот.  
                                                                   

Close Search Window