Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Се известуваат сите правни и физички лица од просторот,опфатен со изработката на планот Нацрт – Урбанистички план за село Пепелиште во Општина Неготино дека Градоначалникот на Општината донесе Одлука за организирање на:

                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА

 По Нацрт – Урбанистички план за село Пепелиште во Општина Неготино со тех број 128/12 од 2013 год. изработен од А.Д. за урбанизам, проектирање и инжинеринг,,ЗУМ – Скопје.

 Нацрт-Урбанистички план за село Пепелиште во Општина Неготино е утврден од Советот на Општина Неготино на седницата одржана на 06-12-2013  год.

Нацртот на планот со графичкиот прилог ќе биде изложен  во просториите на  Месната заедница во с.Пепелиште , 10 работни  дена од   12-12-2013  до 27-12-2013 год.  секој работен ден од 08 до 16 часот.

 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки ,предлози и мислења на Анкетни листови.
Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .

Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на 23-12 -2013  год. во салата на Месната заедница на с.Пепелиште  во 13 часот.  

Close Search Window