Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13год.)   Градоначалникот на Општина Неготино, го дава следното

 

Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со изработката на планот Нацрт-  Урбанистички план вон населено место за лесна индустрија  КП 3891/1, 3891/3 дел од КП 4208 и 3892  КО Неготино  Општина Неготино, со  проект број 2887 од 2014год., изработен од  Дизајн Центар Инженеринг- Кавадарци.

 Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање   на:

 

                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА

 

 По   Нацрт- Урбанистички план вон населено место за изградба  Нацрт-  Урбанистички план вон населено место за лесна индустрија  КП 3891/1, 3891/3 дел од КП 4208 и 3892  КО Неготино  Општина Неготино, со  проект број 2887 од 2014год., изработен од  Дизајн Центар Инженеринг- Кавадарци.

 

            Нацрт –Урбанистички план вон населено место за Нацрт-  Урбанистички план вон населено место за лесна индустрија  КП 3891/1, 3891/3 дел од КП 4208 и 3892  КО Неготино  Општина Неготино, со  проект број 2887 од 2014год., изработен од  Дизајн Центар Инженеринг- Кавадарци.   е утврден од Советот на Општина Неготино на седница  одржана на 0705-2014   год.

 

Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 5 работни  дена од   3005 -2014 до    0506-2014 год.  секој работен ден од 08до 16 часот.

 

 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки ,предлози и мислења на Анкетни листови.Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .

 

Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на  0506 -2014  год.во големата сала на Општина Неготино во 13 часот. 

Close Search Window