Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со изработката на планот -Локална урбанистичка планска документација за  изградба на ладилник и винарска визба на КП 2190/2 КО Неготино  , Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање  на:

                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА

 По Нацртот- Локална урбанистичка планска документација за  изградба на ладилник и винарска визба на КП 2190/2 КО Неготино, изработен од АРХИКОНС Јован Дооел Кавадарци со тех.бр.02-10/2014 од октомври 2014год.
        
Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 5 работни  дена од   26 -11 -2014 до 03-12-2014 год. секој работен ден од 08 до 16 часот.

 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од просторот,конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки, предлози и мислења на Анкетни листови.

Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .

Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на 03-12-2014 год.во големата сала на Општина Неготино во 13 часот.

Слика 1

Слика 2

Close Search Window