Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Образование|

ООУ „Гоце Делчев“ Неготино од 01.05.2015 до 31.05.2015 година ќе се врши упис на ученици во 1-прво одделение.
Уписот ќе се врши од 12,00 часот до 15,00 часот  при што родителот треба да дојде заедно со детето и со себе да понесе лична карта.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА УЧЕНИКОТ СЕ:

1. Извод од матична книга на родените;
2. Потврда од Здравствен дом за примени вакцини;
3. Потврда за систематски преглед на орална празнина од стоматолог;

Во учебната 2015/16 година ќе се врши упис на деца-ученици во прво одделение родени во 2009 година и месец јануари 2010 година.

                                                                                                                         ООУ „Гоце Делчев“ Неготино

Close Search Window