Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20 и 111/23), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2024 година  од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

за јавен увид за

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН со намена Г2.1 – Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија на КП 38/1 и дел од КП 528/1 КО Црвени Брегови 2, Општина Неготино

 

Границата на проектниот опфат на УП е следната:

– на северо-исток опфатот оди по осовина на постојна железничка пруга;

– на југо-запад оди по граници на КП 38/1;

-на северо-запад оди по граници на КП 38/1;

-на југо-запад оди по граница на КП 38/1.

Површината на проектниот опфат на УП изнесува 5.48ха.

Градежната парцела се формира само на КП 38/1 со површина од 4.54ха

Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 29.05.2024 до 12.06.2024 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино.

Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови.

Анкетен лист

UP_Mart_2024_s_compressed

Close Search Window