Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

За организирање на јавна презентација и јавна  анкета по  Предлог –  ДУП за Урбана индустриска заедница 8- измена и дополна,  Општина Неготино   

Граници на опфатот e :  на северозапад  е улица „Серта“,  на југ  улица  „Туристичка“   и  на исток  улица  „Индустриска“.
Опфатот е со површина  од  4,00 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – ДУП за Урбана индустриска заедница 8- измена и дополна,  Општина Неготино  изработен од ДПРН „ЗУМ Проект“ ДОО  Скопје   со технички  број   28/15-У  од  ноември 2015,    ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  18.01.2016 година  до 01.02.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 27.01.2016 година  во  13.00 часот во просториите на општина Неготино.
       
 

Close Search Window