Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со  планот, дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање  на:

                                                       ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА
 1.Нацрт-   Урбанистички план вон населено место ДУБРОВО-ТРЕМНИК KO Дуброво –КО Тремник  Општина Неготино  на  КП бр. 249, 248, 247, 246, 250/4, 245, 244, 243, 242, 478-дел, 255-дел, 256-дел, 257, 258, 259, 260-дел, 263-дел, 231/1, 231/2, 230/2, 1049, 1050, 1051, 1044, 1029, 1028, 1048-дел 2042-дел, 1021-дел, 1027/1, 1018, 1013, 1012, 1009, 1043, и 1016   Општина Неготинo со технички број 174/14 кој е изработен од Друштво за просторни и урбанистички планови , инженеринг и др. ,,Урбан доо“ Штип.
 
Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 10 работни  дена од   07-03-2016 до 18-03-2016 год. секој работен ден од 08 до 16 часот.
Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на  10-03 -2016  год.во големата сала на Општина Неготино во 11 часот.  
За Јавната анкета во определениот рок  заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки , предлози и мислења на Анкетни листови.

Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .

Close Search Window