Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање најавна презентација и јавнаанкетаза  Предлог – измена на ДУП за една градежна парцела  на КП бр. 10197  КО Неготино,  општина Неготино

Граници на опфатот сe:  на  север   улица „Едвард Кардељ“,  на  исток  катастарска парцела бр.10195, на запад  катастарска парцела бр.10196  и  на  јужната страна   катастарска парцела бр.10213.
Опфатот е со површина  од  395м2.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – измена на ДУП за една градежна парцела  на КП бр. 10197  КО Неготино,  општина Неготино,  со технички број  04-56/2016 од  април  2016 година,  изработен од  ДПИГК „ПАРАМЕТАР“ ДООЕЛ Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  11.05.2016 година  до 25.05.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 19.05.2016 година  во  11.00 часот во просториите на општина Неготино.

Close Search Window