Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Општина Неготино

Соопштение до јавноста

Општина Неготино ја известува заинтересираната јавност дека е доставен Нацрт- Извештајот за Сратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино  со тех.број 08-39 од 01-11-2011година Скопје.
Нацрт-Извештајот за Стратегиска оцена  е достапен за увид од 08-11-2011 година до.09-12-2011година во просториите на Општина Неготино ,ул.,,Ацо-аџи –Илов ,, бр.2  Неготино , секој работен ден од 08-.00 до 16.00часот.
    
По увидот , заинтересираните правни и физички лица ,невладини и други организации можат да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на Извештајот во писмена форма до одговорните лица во Општината Неготино до 09-12-2011година.

Во општина Неготино, може да го најдете Нацрт-Извештајот за за Сратегиска оцена на животната средина за  Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино, исто така и на општинската web страна www.negotino.gov.mk
Нa 25-11-2011 година  ќе се одржи јавна расправа по извештајот за стратегиската оцена на животната средина во просториите на Општина Неготино во 12 часот.  

Нацрт-Извештај  за Стратегиска оцена на животната средина за  Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино

Close Search Window