Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА – А1.5 – СТАНБЕНИ КУЌИ ВО СОСТАВ
НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР НА КП 3304 -дел, КП 3305/1, КП 3305/2 -дел, КО ТИМЈАНИК, СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО ТИМЈАНИК, (одлука бр. 08-358/14 од 25.07.2019 година)

Close Search Window