Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија, Урбанизам|

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија
Општина Неготино објавува Јавен повик за изработување на:
– Стручна ревизија на детален урбанистички план за Урбана единица 7, дел од блок 23 (помеѓу улиците Маршал Тито и регулирано речно корито на ,,Неготинска река”), согласно ГУП за град Неготино (Одлука бр.08-562/3 од 06.11.2020 година согласно член 13 од Законот за урбанистичко планирање.

Close Search Window