Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Согласно член 69 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, и 129/15), Градоначалникот на општина Неготино  

                                                                                 О Р Г А Н И З И Р А
 
Јавен увид и јавна расправа на Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина на ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9102, на КП 3918, КО Долни Дисан ,општина Неготино и ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9095, на КП 3962, КО Тремник, општина Неготино.  Се информира  заинтересираната јавност дека e доставен Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на  ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9102, на КП 3918, КО Долни Дисан ,општина Неготино и ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9095, на КП 3962, КО Тремник, општина Неготино   која e достапна за увид од  27.01.2016 година до  27.02.2016 година во просториите на oпштина  Неготино ул.”Ацо-Аџи Илов” бр.2, 3-кат, канцеларија бр.31  секој работен ден од  08,00 до 16,00 часот.
На  18.02.2015 година ќе се одржи јавна расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9102, на КП 3918, КО Долни Дисан ,општина Неготино и ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9095, на КП 3962, КО Тремник, општина Неготино во просториите на Општина Неготино во  13 часот .
По увидот, заинтересираните граѓани , невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки и сугестии  по однос на  Нацрт Извештајот во писмена форма до одговорните лица за контакт во општина Неготино  во рок од 30 дена од денот на објавување.  
Извештајот од јавната расправа ќе биде објавен на веб страната на општина Неготино.

Контакт лице :
Митко Толовски
Општина  Неготино
Ул. “Ацо Аџи Илов ” бр.2, 1440 Неготино
Тел 043/361 045 076/212-094         
                    

Close Search Window