Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

 Врз основа на член 158 од Законот за правда за децата („ Службен весник на Република Македонија“ број 148/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија “ бр. 152/19 и 275/19), Градоначалникот на Општина Неготино објавува

                                        Ј А В Е Н    П О В И К
за формирање на Совет за превенција на детско престапништво

 Се повикуваат Министерството за внатрешни работи – ОВР Неготино, Министерството за труд и социјална политика – МЦСР Неготино, советот на родители на основните училшта „ Гоце Делчев “ и „ Страшо Пинџур “ Неготино и советот на СОУ „ СВ. Кирил и Методиј “ Неготино , Унијата на средношколци,  Адвокатската заедница на Општина Неготино, здруженијата и фондациите на територијата на општина Неготино кои работат на проблематика со детско престапништво, ОЈО Кавадарци , Основен суд – Неготино , да номинираат лице за член во Советот за превенција на детско престапништво.

 Номинацијата на лицето со кратка биографија да биде доставена во рок од 8 дена од денот на објавувањето на јавниот повик ( 10.02.2022 година ) на официјалниот емаил на општината info@negotino.gov.mk , преку архивата на општина Неготино или по пошта на адреса улица „ Ацо Аџи Илов “ бр.2 Неготино.

 

Close Search Window