Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Wa-mbrella|

Проект,,wa-mbrella,,

Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-219/1 од  17.03.2020 општина Неготино спроведе истражување на пазарот за потреба од  УСЛУГИ   (SERVICES) за  :
Дел 1.Експертиза за подготовка на комплетна техничка документација за довршување на колектор во должина од 400 м во општина Неготино и
Дел 2.Експертиза за подготовка на  предфизибилити студија и идеен проект   за пречистителна станица во Неготино за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот ,,wa-mbrella”- Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или “Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella””финансиран со средстава од ЕУ, Договор бр CN1 – SO2.3 – SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,, INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme 2014 TC 16 I5CB 009“Грција -Република Северна Македонија и согласно известувањето за продолжување на проектот ,,wa-mbrella”добиено од Управувачкиот Орган на 19.12.2019 година и буџетот на проектот кој е во важност по продолжување на проектот.
По спроведеното  истражување на пазарот, општина Неготино достави покани до 5 компании.Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2019) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој почнувајќи од 03.04.2020 година .Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 04.05.2020(понеделник )  до 10.00 часот во просториите на општина Неготино согласно инструкциите во тендерската документација

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Контакт

Општина Неготино
 
тел.043-361-045

INVITATION.pdf

 


A

b8o3_contractnotice_simp_en.doc

b8o5_itt_simp_en.doc

B

b8d_annexigc_en.pdf

b8f_annexiitorglobal_en.doc

b8g_annexiiiom_en.doc

b8i1_annexvbudgetglobal_en.doc

b8j1_annexvifif_en.pdf

b8j3_annexvilefind_en.pdf

b8j4_annexvilefcompany_en.pdf

b8j5_annexvilefpublic_en.pdf

b8o2_contract_simp_en.doc

C

b8m2_evalgrid_global_en.doc

b8o1_admingrid_simp_en.doc

List of entities.pdf

D

a14_declaration_honour_en.doc

b8o7_tenderform_simp_en.doc

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window