Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е За свикување надваесети осматавонредна  седница на Советот на општина НеготиноВонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготинона ден 05.08.2021година ( четврток) во 12часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Неготино за 2021 година

2.Предлог –Одлука за измена на распоред на средствата на Буџетот на Општина Неготино за 2021 година

Close Search Window