Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  („ Сл.гласник на општина Неготино  бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14 , 13/20) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино“ бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува четириесеттата  редовна седница на Советот на општина Неготино.
    Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 07.10.2020 година   (среда) во  12,00 часот.
    За седницата го предлагам следниот

                                                       Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог –Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот  на општина Неготино за 2020 година
2.    Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето на градежно земјиште во сопствeност на РСМ на подрачјето на општина Неготино
3.    Предлог-  Одлука за намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Неготино во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2)
4.    Предлог – Одлука за ослободивање од плаќање на трошоците за јавни паркиралишта
5.    Предлог- Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација

Close Search Window