Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ЛЕР и јавни дејности|

ПОКАНА ЗА ПОНУДА
Реф.1 05-31/5
Проект ,,wine-up”
Согласно одлуката на градоначалникот на општина Неготино бр.05-31/5 од 05.01.2022 општина Неготино спроведе истражување на пазарот за потреба од јавна набавка од УСЛУГИ за  експертиза за подготовка на тендерска документација и за  проектен менаџер за имплементација на проектот за Проектот,,Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој” или ,,Enhancing the cross border wine experience for local development” со акроним, WINE –UP”,, согласно Договорот за грант број wine-up –CN2-SO1.3-SC052 од 08.10.2020 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The Republic of North Macedonia”,.По спроведеното истражување општина Неготино достави покани до заинтересирани страни кои пројавија интерес. Покрај тоа од општина Неготино објавуваме ПОКАНАЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ(ПРАГ).
Истата е достапна во проектната канцеларија во општина Неготино – Канцеларија за локален економски развој  на 3 ти спрат во општина Неготино од 08:00 -16:00 часот, почнувајќи од 17.01.2022. Доколку сте заинтересирани истата може да Ви биде пратена електронски или по пошта  поставена на цд.
Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 28.01.2022 (петок) до 12 :00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.
Општина Неготино тендерската документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата : http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/.

INVITATION 05-31.pdf

1 – Instructions to tenderers.doc
2 – Tender submission form.doc 

3 – Contract (draft).doc

 a14_declaration_honour_en.doc

Close Search Window