Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на чл.2 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.5/02), член 76 од Статутот на општина Неготино (,, Сл.гласник на општина Неготино брr.3/06, 2/11,  9/11,  16/12  16/14,13/20)     и член 57 став1 од Деловникот на општина Неготино(,,Сл.гласник  на Општина  Неготино “бр.3/06 и2/11), Претседателот  на  Советот  на Општина Неготино ја свикува четериесет и вторатта редовна седница на Советотна општина Неготино. Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден11.11.2020година (среда ) во 12.00 часот.

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација

2.Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020година

3.Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активности на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2020година

4.Предлог-Програма  за  изменување  и  дополнување  на  Програмата  за  локален економски развој на општина Неготино за 2020година

5.   Предлог-Програма за заштита на животната средина на територијата на општина Неготиноза 2020 година 

6.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на општина Неготино за 2020година ( ребаланс)

7.Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај на општина Неготино за периодот 01.07.2020-30.09.2020 година

8.Предлог –Решние за доделување на еднократна парична помош

9.Предлог-Одлука за доделување на финансиски средства

Close Search Window