Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11, 13/20 ), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    четириесет и седмата       редовна седница на Советот на општина Неготино.
    Седницата ќе се одржи во салата на Домот на културата „Ацо Ѓорчев “ Неготино  на ден 12.03.2021 година   (петок ) во  12,00 часот.
    За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог –  Заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Неготино за периодот 01.01.2020- 31.12.2020
2.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на СОУ „Св. Кирил и Методиј “ Неготино
3.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на ООУ „Страшо Пинџур  “ Неготино
4.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на ООУ „Гоце Делчев   “ Неготино
5.     Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на ООМУ „Владимир Арсовски   “ Неготино
6.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на Локална библиотека  „Страшо Пинџур   “ Неготино
7.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на Музеј на град Неготино , Неготино
8.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на ЈОУДГ „Фемо Кулаков“  , Неготино
9.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа  на општина Неготино за 2020 година

10.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната сметка на Буџетот на општина Неготино за 2020 година

11.    Предлог- Одлука за предавање во сопственост на ПМВ од општина Неготино на ЈКП Комуналец Неготино
 

Close Search Window