Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

   Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    дваесет и четвртата    редовна седница на Советот на општина Неготино. 
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 13.03.2019 година   (среда ) во  15,00 часот.
За седницата го предлагам следниот                                                                                  
                                                                         Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
1. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2019 година 
2. Предлог-  Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување урбана опрема- рекламни паноа на подрачјето на општина Неготино 
3. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за користење на општинските јавни патишта
4. Предлог- Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација  
5. Предлог –  Одлука за промена на седиштето на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино  
6. Предлог- Одлука за промена на статутот на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино
7. Предлог- Одлука за изготвување на пречистен текст на статутот на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино  
8. Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ Музеј на град Неготино 
9. Предлог- Заклучок за усвојување на Годишниот финансов извештај на ОУ Музеј на град Неготино за 2018 година
10. Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење ,,Неготино,, за 2018 година
11. Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за извршување на Програмите на општина Неготино за 2018 година  
12. Предлог- Заклучок за усвојување на извештајот за извршениот попис на општина Неготино за 2018 година
13. Предлог- Решение за разрешување и именување членови и УП на ЈКП Комуналец Неготино 
14. Предлог- Одлука за проширување на средства на Буџетот на општина Неготино за 2019 година
15. Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот по завршна  сметка на ЈКП Комуналец Неготино за 2018 година
16. Предлог- Одлука за одобрување на Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање за доспеани и неплатени обврски за општина Неготино
17. Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната сметка на Буџетот на општина Неготино за 2018 година 
Close Search Window