Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :
Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на дваесеттата и првата вонредна седница на Советот на општина Неготино Вонредната седница ќе се одржи онлајн преку Зум платформата на ден 16.04.2021 година ( петок) во 10 часот . За седницата го предлагам следниот :

                                                      Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлог- Одлука за приоритетна инвестиција за под-проектотул.„Антигона“ општина Неготино
2. Предлог- Одлука за приоритетна инвестиција за под-проектот ул.„Едвард Кардељ“ општина Неготино
3. Предлог- Одлука за одобрување и овластување на градоначалникот на општина Неготино да го потпише Договорот за имплементација за под-проектот ул„Антигона“ општина Неготино
4. Предлог- Одлука за одобрување и овластување на градоначалникот на општина Неготино да го потпише Договорот за имплементација за под-проектот ул„Едвард Кардељ “ општина Неготино 

Close Search Window