Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното

   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

За свикување на  седумнаесетта  вонредна  седница на Советот на општина Неготино 

Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 17.03.2023  година ( петок )  во 12:30  часот . За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Предлог – Одлука за кофинансирање на Општина Неготино во врска со Програмата за регионален развој за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година за доставување на предлог проект Реконструкција на плоштад, фаза1

 

 

Close Search Window