Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на чл. 2 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр.5/02), член 76 од Статутот на општина Неготино (,, Сл.гласник на општина Неготино брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11, 13/20 ), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува педесети првата редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Салата на општина Неготино на ден 18.08.2021 година (среда ) во 12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.    Предлог – Oдлука за отстапување на управување и користење на објектот „Темјанушка“ на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
2.    Предлог – Одлука за давање согласност на Одлука бр. 02-360/2 од 05.08.2021 година на УО на ЈП Комуналец Неготино
3.    Предлог – Решение за давање на согласност на Измена на Годишен план за вработување за 2021 година на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
4.    Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на општина Неготино
5.    Предлог – Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
6.    Предлог – Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈП Комуналец Неготино
7.    Предлог – Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ОУ Музеј на град Неготино
8.    Предлог- Решение за давање на согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
9.    Предлог- Решение за давање на согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино
10.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишен извештај на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино за 2020- 2021 година
11.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино за 2021- 2022 година
12.    Предлог- Заклушок за усвојување на Извештај за финансовото работење на ЈП Комуналец Неготино за периодот 01.01.2021- 30.06.2021 година
13.    Предлог- Одлука за давање на согласност на ООУ „Гоце Делчев“ Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици
 

Close Search Window