Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   За свикување на шестатта    вонредна  седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 18.12.2019 година ( среда)  во 14.00  часот.
За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н      Р Е Д

1.    Предлог –  Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Неготино за 2019 година
2.    Предлог – Одлука за измена на Одлуката за издавање на гаранција за задолжување на ЈПК Комуналец Неготино за кредитно задолжување пред деловни банки за финансирање на превземени обврски по проект ,, Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина – Набавка на возило систем CHANNEL- JET за отпушување на канализациони системи и јамиза

Close Search Window