Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Совет општина Неготино, Соопштенија|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното   

   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

За свикување на  деветнаесеттата   вонредна  седница на Советот на општина Неготино

Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 22.11.2023  година ( среда )  во 13:00  часот . За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Предлог – Одлука за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на мала хидроцентрала за водоснабдителен систем за водоснабдување на општина Неготино
Close Search Window