Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  третатта  вонредна  седница на Советот на општина Неготино

Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 20.12.2021 година ( понеделник  )  во 14 часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог – Одлука за усвојување на Елаборат за процена и утврдување на штети од елементарна непогода суша што ја зафати општина Неготино во периодот март – септември 2021 година

2.    Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош

Close Search Window