Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Wa-mbrella|

   Во рамки на проектот „Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина“ (“wa-mbrella), кој е финансиран во рамките на ЕУ (ИПА) Програмата за прекугранична соработка со Грција, ЈП Комуналец Неготино во соработка со Општина Неготино и организаторот на настанот О3 Инвест, годинава на 22.03.2019 го одбележаа Светскиот ден на Водата.

 Во рамки на креативните активности беа изработени три графити од страна на познатиот артист Младен Трендевски. Графитите се изработени на ѕидовите на: ЈП Комуналец, Основното Училиште Гоце Делчев и Центарот за култура – Ацо Ѓорчев. Тие имаат за цел да го симболизираат светскиот ден на водата, како и моменталната состојба со недостиг на вода на светско ниво.
 На градскиот плоштад во Неготино се организираше музички хепенинг со времетраење од 18:00 до 21:00 часот на кој настапуваа локалните бендови: Бонгас енд гитарс, Бадасал, Епидемија и Смајл, а настанот го затвори ДЈ Алекс. Помеѓу нивните настапи, модераторот ги презентираше главните цели на проетктот, како и причините за одбележување на овој ден на светско ниво.

 За промоција на овој настан беа изработени два билборда кои беа поставени на влезот на Неготино и на бината. Настанот беше објавен во повеќе медиуми и беше сниман од локалната телевизија КТВ.

                                                                                World Water Day 2019

In the frames of the project “Protection of the water resources by reducing the human environment footprint“ (“wa-mbrella), funded by EU (IPA) Program for Cross – Border Cooperation with Greece, PU Komunalec Negotino, in cooperation with the Municipality of Negotino and the organizer of the event O3 Invest, this year on 22.03.2019 marked the World Water Day.

 Within the creative activities, the famous artist Mladen Trendevski created three graffiti on the walls of: PU Komunalec, the primary school Goce Delchev and the Center for Culture 0 Acgo Gjorchev. Their aim was to symbolize the world water day, as well as the current state of water shortage on a global scale.

 А musical happening was organized at the Negotino city square that from 18:00 pm until 21:00 pm. The local groups: Bongas and guitars, Badassal, Epidemija, Smile and Dj Alex performed. Between their performances, the moderator presented the main objectives of the project and the reasons for marking this day on a world level
For the purpose of this event, two billboards were made that were placed at the entrance of Negotino and at the stage. The event was announced in several media and was filmed by local TV station KTV.
            

Close Search Window