Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06, 2/11 и 7/24) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното

   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

За свикување на  дваесет и четвртта вонредна  седница на Советот на општина Неготино

 

Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 05.07.2024  година ( петок )  во 12  часот . За седницата го предлагам следниот

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Предлог – Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Неготино и Општина Демир Капија

 

  1. Предлог – Одлука за давање согласност на ООУ „ Гоце Делчев “ Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици

 

  1. Предлог – Одлука за давање согласност на ООУ „ Страшо Пинџур “ Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици

 

  1. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за формирање на паралелки со помал број ученици во СОУ „ Св. Кирил и Методиј “ Неготино за учебната 2024/2025 година

 

  1. Предлог – Одлука за давање согласност за изведување на градежни активности во функција на преградување на постоечки училници во ООУ „ Гоце Делчев “ Неготино
Close Search Window